Staż podyplomowy


Staż podyplomowy lekarza

W Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Żninie istnieje możliwość odbycia stażu podyplomowego lekarza

Planując odbycie stażu podyplomowego lekarza w Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Żninie należy spełnić następujące warunki:

  • złożyć podanie do Dyrektora wraz z niezbędnymi dokumentami nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia stażu

Wymagane dokumenty:

  • kserokopia dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów lekarskich
  • kserokopia prawa wykonywania zawodu
  • kserokopia uchwały Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w spr. wskazania lekarzowi miejsca odbycia stażu podyplomowego
  • kserokopia karty szkolenia specjalizacyjnego (okładki i strony 1,2)
  • orzeczenie lekarskie
  • kserokopia ubezpieczenia OC (dotyczy osób realizujących staż w ramach umowy cywilnoprawnej)

Oryginały dokumentów należy przedłożyć do wglądu w Sekcji ds. Osobowych
Więcej informacji można uzyskać w Sekcji ds. Osobowych

tel. 52 303 13 41 wew. 206

adres e – mail: kadry@szpitalznin.pl lub kadry2@szpitalznin.pl

oraz na stronie Ministerstwa Zdrowia

https://www.gov.pl/web/zdrowie/staz-podyplomowy-lekarzy-i-lekarzy-dentystow

Adres

ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin

Centrala

52 303 13 41

E-mail

szpitalznin@szpitalznin.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

/PCZZNIN/SkrytkaESP

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000220135
Wysokość kapitału zakładowego : 4.745.000,00 zł, Wpłacony: 3.705.000,00 zł