Rezydentura


Rezydentura – szkolenie specjalizacyjne lekarzy

W Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Żninie istnieje możliwość odbycia rezydentury – szkolenia specjalizacyjnego lekarza w dziedzinie: pediatrii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, medycyny ratunkowej, ginekologii i położnictwa

Planując odbycie rezydentury – szkolenia specjalizacyjnego lekarza w Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Żninie    w ramach umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej należy spełnić następujące warunki:

 • 14 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia specjalizacyjnego należy dostarczyć skierowanie na odbywanie specjalizacji wydane przez Wojewodę potwierdzone przez bezpośredniego przełożonego (Koordynatora) do Dyrektora
 • podpisane przez Dyrektora skierowanie należy przekazać do Sekcji ds. Osobowych

Wymagane dokumenty:

 • kserokopia dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów lekarskich
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu
 • kserokopia posiadanych dyplomów, certyfikatów
 • kserokopia karty szkolenia specjalizacyjnego (okładki i strony 1,2 wraz z uzupełnioną datą rozpoczęcia specjalizacji
 • wypełnione kwestionariusze osobowe – do pobrania w Sekcji ds. Osobowych

Dodatkowo – w przypadku rezydentury – szkolenia specjalizacyjnego w ramach umowy cywilnoprawnej:

 • orzeczenie lekarskie
 • ubezpieczenia OC/
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich (

Oryginały dokumentów należy przedłożyć do wglądu w Sekcji ds. Osobowych
Więcej informacji można uzyskać w Sekcji ds. Osobowych

tel. 52 303 13 41 wew. 206

adres e – mail: kadry@szpitalznin.pl lub kadry2@szpitalznin.pl

 

 

oraz na stronie Ministerstwa Zdrowia

https://www.gov.pl/web/zdrowie/szkolenie-specjalizacyjne-lekarzy-i-lekarzy-dentystow-w-tym-tzw-rezydentura

Adres

ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin

Centrala

52 303 13 41

E-mail

szpitalznin@szpitalznin.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

/PCZZNIN/SkrytkaESP

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000220135
Wysokość kapitału zakładowego : 4.745.000,00 zł, Wpłacony: 3.705.000,00 zł