Prawa pacjenta


Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. O prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. Z dnia 31 marca 2009 r.)

www.prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20090520417/U/D20090417Lj.pdf

Prawo do świadczeń :

Konstytucja gwarantuje każdemu prawo do ochrony zdrowia, jednak nie każdy ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zgodnie z Ustawą, prawo do leczenia i korzystania ze świadczeń na zasadach w niej określonych mają ubezpieczeni, czyli:

 • wszystkie osoby objęte powszechnym, obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia;

 • zgłoszeni do ubezpieczenia członkowie rodziny osoby ubezpieczonej:

– dzieci własne, dzieci małżonka, dzieci przysposobione, wnuki, dzieci obce, dla których ustanowiono opiekę lub dzieci obce w ramach rodziny zastępczej – do ukończenia przez nie 18. roku życia.

Jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 18 lat, może być zgłoszone do ubezpieczenia jako członek rodziny, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26. roku życia. Po tym czasie, o ile nie jest ubezpieczone z żadnego innego tytułu, powinno powiadomić szkołę lub uczelnię, która będzie zobowiązana zgłosić je do ubezpieczenia w NFZ.

Dzieci posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi mogą być zgłaszane do ubezpieczenia bez ograniczenia wieku.

– małżonkowie – mąż, żona (ale nie konkubenci).

– krewni wstępni (rodzice, dziadkowie) pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym;

Każda osoba ubezpieczona ma obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, jeśli nie mają oni innego tytułu do ubezpieczenia.

oraz:

 • osoby nieubezpieczone (posiadające obywatelstwo polskie i zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej):

  – które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję np. wójta, burmistrza,

  – dzieci i młodzież – do ukończenia 18. roku życia,

  – kobiety w okresie ciąży i połogu – do 42. dnia po porodzie;

 • osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy – podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego niezależnie od tego, czy posiadają status członka rodziny;

 • osoby uprawnione do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji – ubezpieczone w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), przebywające na terenie RP.

Poza wymienionymi, do świadczeń mają również prawo następujące osoby:

 • uzależnione od alkoholu – w zakresie leczenia odwykowego;

 • uzależnione od narkotyków;

 • z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej;

 • pozbawione wolności;

eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) to system umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Informacje zgromadzone w systemie eWUŚ są aktualizowane codziennie wg danych otrzymywanych m.in. Z ZUS i KRUS i przedstawiają stan uprawnień pacjenta w dniu, w którym dokonano sprawdzenia.

W jaki sposób można potwierdzić swoje prawo do świadczeń?

Wystarczy, podać w rejestracji swój numer PESEL i potwierdzić swoją tożsamość jednym z wymienionych dokumentów: dowodem osobistym, paszportem albo prawem jazdy, a w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18. roku życia – aktualną legitymacją szkolną.

Jeżeli NFZ nie potwierdza twoich uprawnień do świadczeń, a wiesz że masz do nich prawo możesz je potwierdzić poprzez:

i okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy albo legitymacji szkolnej w przypadku osoby, która nie ukończyła 18. roku życia.

Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń:

Osoba, która zamierza skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawców, którzy mają podpisaną umowę z NFZ, ma obowiązek przedstawić potwierdzenie prawa do ich uzyskania. Obowiązek ten nie dotyczy dzieci do 6. miesiąca życia, które nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego.

Do czasu wydania Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej (także karta elektroniczna), w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, np.:

dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni);

 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy lub podstemplowana legitymacja ubezpieczeniowa (od 1 stycznia 2010 roku ZUS nie wydaje już legitymacji ubezpieczeniowych.

  dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;

  dla osoby ubezpieczonej w KRUS

 • dokument określający zobowiązanie z tytułu składek wystawiony przez KRUS na rolnika lub domownika podlegającego obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników, na którym ta osoba została wskazana;

 • zaświadczenie;

 • podstemplowana przez KRUS legitymacja;

 • decyzja o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników

 • dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej;

  dla emerytów i rencistów

 • legitymacja emeryta lub rencisty. W przypadku legitymacji wydanej przez ZUS numer legitymacji powinien zawierać oznaczenie oddziału NFZ

Informacje na temat ubezpieczenia pacjenta znajdują się TUTAJ.

 • vademecum pacjenta– informator o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Przydatne linki

Wnioski o wydawanie karty EKUZ można składać (osobiście, przesłać pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) w niżej wymienionych placówkach:

Bydgoszcz:
– ul. Łomżyńska 33
– email: wf02@nfz.gov.pl
– faks: 52 32 52 800
– listownie: K-POW NFZ, ul. Łomżyńska 33, 85-863 Bydgoszcz.

Toruń:
– ul. Szosa Chełmińska 30
– email – torunia@nfz-bydgoszcz.pl
– faks – (56) 65 82 619

Włocławek

ul. Kilińskiego 16

wloclawek@nfz-bydgoszcz.pl

tel. +48 54 41 27 414

fax +48 54 41 27 412

Wszelkie informacje dotyczące kart EKUZ oraz leczenia w krajach UE można uzyskać pod numerami telefonów:

 • +48 52 32-52-900 – Bydgoszcz

 • +48 56 65 82 609 – Toruń

 • +48 54 41 27 412, -413, -414 – Włocławek

Adres

ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin

Centrala

52 303 13 41

E-mail

szpitalznin@szpitalznin.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

/PCZZNIN/SkrytkaESP

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000220135
Wysokość kapitału zakładowego : 4.745.000,00 zł, Wpłacony: 3.705.000,00 zł