Nasza misja :

,, Postępujemy tak, aby pacjent naszego zakładu czuł się  dobrze i bezpiecznie, darzył nas zaufaniem i był przekonany,  że zawsze możemy mu pomóc.”  


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTA 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) stosowanego począwszy od 25 maja 2018r., informuję, że:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Żninie, ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin,

        tel. 52   303 13 41, adres e-mail: szpitalznin@szpitalznin.pl,

2)      Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Żninie, ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin,

      tel. 52 303  13 41 wew. 433, adres e – mail: kadry2@szpitalznin.pl

3)      Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj. w celu udzielania świadczeń           medycznych.

4)      Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 9 ust. 2 pkt. h) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO)

5)      Pani/Pana dane będą udostępniane innym odbiorcom tj.: Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia lub inny płatnik świadczeń              medycznych, Laboratoria Medyczne.

6)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono ostatni          wpis o udzielonych świadczeniach.

7)      Posiada Pani/Pan prawo, na zasadach określonych w RODO, do:

     a. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych,

     b. żądania ich sprostowania,

     c. żądania ich usunięcia,

    d. żądania ograniczenia ich przetwarzania,

    e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

     f. przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan           za uzasadnione, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych.

8)      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. Ustawy o Działalności Leczniczej i                Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

9)      Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji  oraz profilowaniu.


Kalendarz wydarzeń


[23.11.2018]

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKO PRACY


SPRZĄTACZKA


[09.10.2018]

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA STANOWISKO :


FIZJOTERAPEUTA


[27.08.2018]

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA STANOWISKO :


LEKARZ SOR


[04.07.2018]

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA STANOWISKO :


LEKARZ INTERNISTA


[20.06.2018]

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA STANOWISKO :


RATOWNIK MEDYCZNY


LEKARZ ANESTEZJOLOG


[13.04.2018]

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ LABORATORYJNYCH


więcej...


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


więcej...


[30.01.2018]

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA STANOWISKO : PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY,PIELĘGNIARKA

więcej...Szanowni Państwo,

Pałuckie Centrum Zdrowia

Sp. z o. o. w Żninie

zaprasza pacjentów oraz ich rodziny na spotkanie,

które odbędzie się dnia

27.09.2017 r. w godz. od 10:00 do godz. 14:00

z pracownikami

Kujawsko – Pomorskiego Oddziału NFZ,

którzy będą przybliżać Pacjentom zmiany jakie wprowadzi reforma tworząca tzw. „sieć szpitali”

oraz informować o zagadnieniach dotyczących leków 75+


Punkt informacyjny:

hol (na parterze) budynku głównego szpitala

ul. Szpitalna 30

88-400 Żnin[06.09.2017]

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

więcej...[07.12.2016]

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu ciężarowego sanitarnego FORD FACY TRANSIT VAN 330L

więcej...[14.10.2016]

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu ciężarowego sanitarnego PEUGEOT BOXER 335

więcej...[15.07.2016]

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

więcej...


[27.07.2016]

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH


więcej...


[03.06.2016]

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

więcej...


[24.06.2016]

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH


więcej...


[26.02.2016]

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

więcej...


[22.03.2016]

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH


więcej...


[10.11.2015]

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

więcej...


[23.11.2015]

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH


więcej...


INFORMUJEMY, ŻE W DNIACH OD 3.11.2015 DO 7.12.2015 PRACOWNIA RTG BEDZIE NIECZYNNA Z POWODU WYMIANY APARATU RTG. NAJBLIŻSZA PRACOWNIA RTG:

EPOKA NZOZ PIOTR CHODKIEWICZ

ŻNIN

UL. ALIANTÓW 1A


[16.10.2015]


OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY APARATU RTG I WYWOŁYWARKI AUTOM. ZDJĘĆ RTG

więcej...


[21.04.2015]

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

więcej...


[29.04.2015]

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH


więcej...


[10.02.2015]

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

więcej...


[25.02.2015]

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH


więcej...23.12.2011 r. Wigilia[03.2011r.]  

W dniu 26.03.2011Z okazji przypadającej  w 2011r. 80-lecia Oddzału  Chirurgii Ogólnej Szpitala  w Żninie aktualny zespół chirurgów i pielęgniarek zorganizował Zjazd - połączony z konferencją naukową Bydgosko-Toruńskiego Oddz. TCHP.

więcej....


Get Adobe Flash player
Pałuckie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn.:

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

w Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie.”

Jest on współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego

Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020


więcej...
Pałuckie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn.:

„Wyższa jakość usług medycznych i podniesienie poziomu bezpieczeństwa pacjentów i personelu Pałuckiego Centrum Zdrowia przez budowę systemu bezpiecznej komunikacji”.

Jest on współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry

Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną

Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020


więcej...
Projekt - „Zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla nowej sali poznieczuleniowej – Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.”


więcej...PCZ/II-ZP/17/2018

[01.08.2018]


Przetarg nieograniczony na dostawę leków w Grupach 1-11


[06.08.2018]

Odpowiedzi na pytania


[13.08.2018]


Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/17/2018


[31.08.2018]


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


więcej


PCZ/II-ZP/16/2018

[13.07.2018]


Przetarg nieograniczony na dostawę PŁYNÓW INFUZYJNYCH dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Żninie.


[18.07.2018]


Odpowiedzi na pytania


[19.07.2018]


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania cz. 2 - Płyny infuzyjne.


[24.07.2018]


Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/16/2018


[31.07.2018]


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


więcej


PCZ/II-ZP/15/2018

[22.06.2018]


Przetarg nieograniczony na budowę łącznika pomiędzy budynkiem głównym szpitala a budynkiem ginekologii

i położnictwa oraz budynkiem biurowym wraz z dostawą i montażem dwóch dźwigów windowych szpitalnych


[10.07.2018]


Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/15/2018


[05.09.2018]


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszejwięcej


PCZ/II-ZP/14/2018

[21.06.2018]


Przetarg nieograniczony na dostawę Opatrunków w Grupach 1-9 dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Żninie.


[26.06.2018]


Odpowiedzi na pytania


[02.07.2018]


Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/14/2018


[09.07.2018]


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


więcej


PCZ/II-ZP/13/2018

[08.06.2018]


Przetarg nieograniczony na usługę prania bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej oraz kompleksowym serwisem.


[11.06.2018]


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


[14.06.2018]


Odpowiedzi na pytania

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - z uwzględnieniem odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców z dnia 14.06.2018r.


[18.06.2018]


Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/13/2018


[25-06-2018]


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - PCZ/II-ZP/13/2018


więcej


PCZ/II-ZP/12/2018

[05.06.2018]


Przetarg na:

Usługi kompleksowego ubezpieczenia Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.


[13.06.2018]


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


więcej


PCZ/II-ZP/10/2018

[30.05.2018]


Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych w Grupach 1-9


[05.06.2018]


Odpowiedzi na pytania.


[08.06.2018]


Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/10/2018


[19.06.2018]


Informacja o wyborze oferty. PCZ/II-ZP/10/2018


więcej


PCZ/II-ZP/09/2018

[11.05.2018]


Przetarg nieograniczony na budowę łącznika pomiędzy budynkiem głównym szpitala a budynkiem ginekologii

i położnictwa oraz budynkiem biurowym wraz z dostawą i montażem dwóch dźwigów windowych szpitalnych


[28.05.2018]


Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/09/2018


[08.06.2018]


Zawiadomienie unieważnieniu postępowania - PCZ/II-ZP/09/2018więcej


PCZ/II-ZP/08/2018

[08.05.2018]


Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic medycznych w Pozycjach 1-8.


[15.05.2018]


Odpowiedzi na pytania.


[18.05.2018]


Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/08/2018


[01.06.2018]


Informacja o wyborze oferty.więcejPCZ/II-ZP/07/2018

[30.03.2018]


Przetarg nieograniczony na dostawę endoprotez stawu biodrowego i stawu kolanowego w Grupach 1-5 dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Żninie.


"Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej"


[04.04.2018]


2018-OJS065-144229-pl - Ogł. o zamówieniu opublikowane

SIWZ - Endoprotezy Gr. 1-5 2018r.

SIWZ - Endoprotezy Gr. 1-5 2018r.

Załącznik nr 1 - Formularz oferty.

Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3 - JEDZ

espd-JEDZendoprotezy

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Załącznik nr 6 - Oświadczenie dot. wyrobów medycznych


[18.04.2018]


Odpowiedzi na pytania


[10.05.2018]


Zbiorcze zestawienie ofert.


[29.05.2018]


Informacja o wyborze oferty.


więcejPCZ/II-ZP/06/2018

[16.03.2018]


Przetarg nieograniczony na budowę łącznika pomiędzy budynkiem głównym szpitala a budynkiem ginekologii

i położnictwa oraz budynkiem biurowym wraz z dostawą i montażem dwóch dźwigów windowych szpitalnych


[04.04.2018]


Informacja z otwarcia ofert - PCZ/II-ZP/06/2018


[30.04.2018]


Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania - PCZ/II-ZP/06/2018


więcej


PCZ/II-ZP/17/2017

[27.12.2017]


Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.


[03.01.2018]


Odpowiedzi na pytania cz. 1

Załącznik nr 2 do SIWZ (zmiana)


[04.01.2018]


Odpowiedzi na pytania cz. 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


UWAGA! Zmiana terminu składania ofert


[11.01.2018]


Informacja z otwarcia ofert - PCZ/II-ZP/17/2017


więcej


[01.02.2018]


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


więcej


PCZ/II-ZP/13/2017

[19.07.2017]


Przetarg nieograniczony na na dostawę leków w Grupach 1-10


więcej


[25.07.2017]


Odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia

Załącznik nr 5 - Wzór umowy (po zmianach z dnia 25.07.2017r.)

Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy (po zmianach z dnia 25.07.2017r.)


więcej


[31.07.2017]


Informacja z otwarcia ofert - PCZ/II-ZP/13/2017


więcej


[07.08.2017]


Informacja dotycząca informacji z otwarcia ofert - PCZ/II-ZP/13/2017


więcej


[11.08.2017]


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


więcej


PCZ/II-ZP/11/2017

[05.06.2017]


Przetarg nieograniczony na na dostawę opatrunków w Grupach 1-9


więcej


[09.06.2017]


Odpowiedzi na pytania cz.1

Odpowiedzi na pytania cz.2


więcej


[16.06.2017]


Informacja z otwarcia ofert PCZ-II-ZP-11-2017


więcej


[30.06.2017]


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


więcej


PCZ/II-ZP/10/2017

[30.05.2017]


Przetarg nieograniczony na usługę dostarczania przygotowanych całodziennych posiłków dla pacjentów oraz dystrybucja w oddziały szpitalne Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.


więcej[05.06.2017]


Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja dot. Ogłoszenia o zamówieniu


więcej


[08.06.2017]


Informacja z otwarcia ofert


więcej


[20.06.2017]


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


więcej


PCZ/II-ZP/09/2017

[05.05.2017]


Przetarg na dostawę rękawic medycznych w Pozycjach 1-8


więcej


[11.05.2017]


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


więcej


[12.05.2017]


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II


więcej


[16.05.2017]


Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo- cenowy  - po zmianach z dnia 16.05.2017r.

Odpowiedzi na pytania


więcej


[19.05.2017]


Informacja z otwarcia ofert


więcej


[26.05.2017]


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


więcej


PCZ/II-ZP/06/2017

[23.03.2017]


Przetarg nieograniczony na dostawę endoprotez stawu biodrowego i stawu kolanowego w Grupach 1-3


więcej


[07.04.2017]


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


więcej
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  KRS 0000220135 wysokość kapitału zakładowego : 1.090.000,00 zł

Google

WWW YOUR DOMAIN NAME