Cennik opłat badań i porad specjalistycznych


Cennik opłat za świadczenia zdrowotne w zakresie badań profilaktycznych wykonywanych w Poradni Medycyny Pracy


Lp

Rodzaj usługi

Cena

w zł

1

Wynajęcie pokoju rodzinnego

200,00

2

Pobyt w oddziale szpitalnym z przyczyn pozamedycznych - za każdą rozpoczętą dobę

150,00

3

Pobyt matki opiekującej sie dzieckiem leczonym w szpitalu

10,00*

4

Wypożyczenie rezerwowych łóżek szpitalnych

50,00+VAT**

5

Wynajęcie sali konferencyjnej

100,00+VAT***


* Za każdy dzień pobytu, nie więcej jednak niż 70.00 zł za cały okres leczeni. W ramach w/w opłaty zapewnione jest łóżko dla matki, możliwośc korzystania z urządzeń sanitarnych.

Opłata nie obejmuje wyżywienia


** Za każdy rozpoczęty miesiąc wypożyczenia


*** Za każdą rozpoczętą godzinę.


Koszty udostępniania dokumentacji medycznej

Lp

Rodzaj usługi

Cena

w zł

1

Koszt kserowania 1 strony dokumentacji medycznej

0,0002*

2

Odszukanie dokumentacji w archiwum szpitalnym

15,00

3

Odszukanie dokumentacji w poradni specjalistycznej

5,00

4

Koszty wysyłki pocztowej

wg usług pocztowych

5

Wydanie zaświadczenia lekarskiego (opinii specjalisty ) nie podyktowanego względami procesu leczenia, z zakresu psychiatrii, psychologii lub leczenia uzależnień.

123,00

6

Wydanie zaświadczenia lekarskiego (opinii specjalisty ) nie podyktowanego względami procesu leczenia, przez pozostałych specjalistów z Poradni Specjalistycznych PCZ Żnin

73,80

7

Udostępnienie dokumentacji medycznej organom rentowym ( ZUS, KRUS ), niezbędnej w sprawach o ustalenie rent i emerytur.

zwolnione z opłat


* 0,0002 przecietnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art.20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.